ដំណើរការទីផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជា​ ភាគ១​ | ឯកឧត្តម សុខ​ ដារ៉ា | CNC Business Talk Show


ដំណើរការទីផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជា​ ភាគ១​ | ឯកឧត្តម សុខ​ ដារ៉ា | CNC Business Talk Show

Laser Charge Your Ideas – Visit Entreprenuership Chat http://www.lasercharge.net/