၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ ရက္သတၱပတ္ အခမ္းအနားနွင့္ (Business Talk)


၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ ရက္သတၱပတ္ အခမ္းအနားနွင့္ (Business Talk)

Laser Charge Your Ideas – Visit Entreprenuership Chat http://www.lasercharge.net/